anyAyamu sEyakurA        Thyagaraja Swamigal        kApi