Ananda natanam AdinAr sabhEsan        Dr.C.S.Venkitaramana        pUrvikalyANi