bhAvayami gOpalabAlam        Annamacharya        yaman kalyANi