sakala graha bala nInE sarasijAksha        Purandara Dasa        Atana