srI rAma srI rAmA shrI        Thyagaraja Swamigal        sahAna