viswa sAnthi dAyaka         ThiruvAlangAdu R Gan        hindOLam