Shiva Shiva Hara Hara ShambO Shanka        ThiruvAlangAdu R Gan        hEmavathi