kAsi kAsi kshEtra NamO         ThiruvAlangAdu R Gan        sindhu bhairavi