trayodasakshari Rama Mantrams        G. Sivaramakrishnan        panthuvarALi