karuNAjalarAsE rAma..        Kesava Pillai.K.C.        kharaharapriya