gurum namAmyaham        Dr.B. Sindhu        rAgamAlika