jagatpathE pasupathE        Dr.B. Sindhu        kharaharapriya