jaya jaya rAma jaya raghu rAma        L.S.Subramaniam        kalyANa vasantham