ayOdhyA mEm rAm        Sridhar Krishnamurth        rEvagupthi