bhajOrE sadA sAirAm        Sridhar K Iyer        chArukEsi