jAya jAya thU paNdarI        Sant Thukkaram        valaji