jaya gaNEsa gaNa nAtha        Brahmananda        hamsAnandhi