VaNNa mayil vAhanA        Mala Gangadharan        suddha sArangi