amba paradEvathE         C.S.Krishnaswamy Ayy        rudrapriya