rama ni samAnamevaru        Thyagaraja Swamigal        kharaharapriya