Sri SAi GaNanAyakam bhajEham        Mala Gangadharan        kalyANa vasantham