Sathya Sai nAthA         ThiruvAlangAdu R Gan        kApi NArAyaNi