KaruNAnidhiyE KandhappA        ThiruvAlangAdu R Gan        sahAna