annai Sri Sathya Sai         ThiruvAlangAdu R Gan        bEgada