sAgA varam aruLvAy        Mahakavi Subramania         varamu