Janma dhinam KondAduvOm         ThiruvAlangAdu R Gan        rAgamAlika