bAlA thripura sundari        ThiruvAlangAdu R Gan        kalyANi