manavE mantralayA        A.V.Krishnamacharya        suddha sArangi