rAmanai bhajittAl nOivinai tIrum         Papanasam Shivan        mAndu