nAma shravaNa sukham        Thulasivanam (R.Rama        yaman kalyANi