bhAgya badE sathguru mE pAyO        Brahmananda        rAkEsri