shAradE karuNAnidhE        Chandrasekhara Bhara        hamIr KalyANi