shrI chAmunDEswari pAlaya mAm kripA        Mysore Vasudevachar        bilahari