Geetha Raghavam - Ashtapadi 06        Rama kavi        madhyamAvathi