brahma mUrthi santha jagIm avathara        Other        darbAri kAnada