srIdhara kEsava mAdhava srIhari        C.S.Radhakrishnan        suddha sArangi