COMPOSITION KEYWORDS

Search          Reset
RAGA DEITY
Composition Deity Composer Raga Lyrics
bhaja bhaja mAnasa rAghavEndra Guru - RaghavEndra Kamalesha Vittaladasa thilang
karedare barabarade Guru - RaghavEndra Kamalesha Vittaladasa chandrakauns
thungA tIravirAjam bhajamana Guru - RaghavEndra Kamalesha Vittaladasa sAlaga bhairavi languages-available
udupiya krishNana sadagara Krishna Kamalesha Vittaladasa Arabhi