KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
pAvalOm paNdari Panduranga Sant Thukkaram sindhu bhairavi
rUpI kunthaLE lOchana Panduranga Sant Thukkaram thilang
sadA mAjhE dOLA Panduranga Sant Thukkaram nAdanAmakriya
savale sundara rup manohara Panduranga Sant Thukkaram hindOLam
sundara thE dhyAna Panduranga Sant Thukkaram yaman kalyANi
thU mAjhi mAvuli Panduranga Sant Thukkaram yaman kalyANi
thumhI sanakAdika santh Panduranga Sant Thukkaram AbEri
tujhE nAma gAyina vELOvELA Panduranga Sant Thukkaram jONpuri languages-available
Veda Re Veda Re Pandari(m) Panduranga Sant Thukkaram Z---
vittala mAjhI mAya Panduranga Sant Thukkaram sindhu bhairavi