KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
arjuna sArathim AshrayE Krishna Madurai G.S.Mani jayantha sEna
KarunAkara Rama Ravikiran jayantha sEna
srI rAjagOpAla suthanE N/A K Ramaraj jayantha sEna
vinatA suta vAhana Rama Thyagaraja Swamigal jayantha sEna