KEERTHANAS IN ALPHABETICAL ORDER KEERTHANAS BY COMPOSER

Composition Deity Composer Raga Lyrics
Aja myA brahma pAhilE Panduranga Amrithrai Maharaj darbAri kAnada
Bandanadenu N/A Purandara Dasa darbAri kAnada
bhagavAnai ninaindu pADa Guru - Sathya Sai Chengalpattu Ranganathan darbAri kAnada
BhajOrE bayyA rAma gOvinda har Rama Kabir Das darbAri kAnada languages-available
Bhandanadenu nanu N/A Purandara Dasa darbAri kAnada
brahma mUrthi santha jagIm ava Santh Other darbAri kAnada languages-available
dAni udanita God Veena Seshanna darbAri kAnada
datta sadguru datta sadguru N/A Ganapathi Sachchidananda darbAri kAnada
dEvan kE pati indra N/A Swathi Thirunal darbAri kAnada
DhAdhlA nakO ga bAyi Panduranga Sant Eknath darbAri kAnada
durgA durgA durgA Amba Suguna Purushothaman darbAri kAnada
GOvardhana giridhara gOvinda Krishna Narayana Theerthar darbAri kAnada languages-available
hari neevE sarvAtmakuDavu Narayana Annamacharya darbAri kAnada
hari tum harO jan ki pIr Krishna Meerabai darbAri kAnada
hE prabhO rangapura vihAr Krishna Mangalam Ganapathy darbAri kAnada
huvu ondu N/A Ganapathi Sachchidananda darbAri kAnada
idemi nyayamu N/A Ganapathi Sachchidananda darbAri kAnada
jaya jaya dEvI dayAlahari Amba - Saraswathy Other darbAri kAnada languages-available
jaya jaya pANDuranga Panduranga Mangalam Ganapathy darbAri kAnada
kEshAdi pAdam Krishna Mangalam Ganapathy darbAri kAnada