Abhirami Bhattar
Achyutha Dasar
Agathiampall Krishnamoorthy
Ambi Dikshithar
Ambujam Krishna
Ambujam Velayudham
Amrithrai Maharaj
Anai Vaidhyanatha Iyer
Anayampatti C.N.AadisEsha Iyer
ANDavan Picchai
Annaswami Sasthry
AraNa prabhu
AriyakuDi Ramanuja Aiyyangaar
Ashok Madhav
Atma K Venkataraman (K. R. AtmanAthan)
B Ramamoorthy Rao
Bala Ganesa Bhagavathar
Bharathidasan