Composer Adi Shankara Deity Sanyasi Sanyasi
SthOthram KaupIna panchakam Language Sanskrit
Raga Z--- Thala ---
LYRICS SECTION