Composer Swarna Venkatesa Dikshithar Deity N/A N/A
Keerthana Parathiruppathen Karanam Language -------
Raga sowrAshtram Thala rUpakam