Composer Chittur S Subramanian Deity Krishna Krishna
Keerthana kesava madhava Language Sanskrit
Raga kathana kuthUhalam Thala khanda chAppu
LYRICS SECTION
AUDIOS