Composer Swathi Thirunal Deity Narayana Narayana
Keerthana mAmavAshrta nirjara Language Sanskrit
Raga bhavapriya Thala Adi
LYRICS SECTION