Composer Mysore Vasudevachar Deity Krishna Krishna
Keerthana praNamAmyaham shrI pankEruha Language Sanskrit
Raga vAgadeeshwari Thala Khanda Eka
LYRICS SECTION