Composer Mysore Vasudevachar Deity Krishna Krishna
Keerthana NinnE sharaNaNTinayyA nIrajAkSa Language Telugu
Raga dhEnukA Thala Adi
LYRICS SECTION