Composer Walajapet Venkatramana Bhagavatar Deity Rama Rama
Keerthana saraNanu koNTinaiyA Language Telugu
Raga vijayanAgari Thala Adi
LYRICS SECTION