Composer Walajapet Venkatramana Bhagavatar Deity Rama Rama
Keerthana pAlayamAn srI paTTAbirAma Language Sanskrit
Raga suvarNAngi Thala Adi
LYRICS SECTION