Composer Walajapet Venkatramana Bhagavatar Deity Rama Rama
Keerthana ninnuvinAgadhevarO Language Telugu
Raga kEdAra gowLai Thala rUpakam
LYRICS SECTION